Personenkraftwagen

Typ 170, SLK 230 K
Typ 170, SLK 230 K
Typ 171, SLK 280
Typ 171, SLK 280
Typ 172, SLK 250
Typ 172, SLK 250